Eugene Heriniaina - Tsiky dia ampy

Takelaka fifampizarana...

Serveur SoYouStart avy ao amin'ny ovh

Tiako hotehirizina eto ny experiences hita tamin'ny fakàna Soyoustart iray avy ao amin'ny ovh. 

Matanjaka tsara ilay serveur. Ngeza ihany koa. Azo asiana ip hatramin'ny 16. Ny resaka network no tiako tehirizina indrindra eto satria teo no nahitana olana vitsivitsy. Proxmox no napetraka hi-gérer-na ny VMs

Ny tsikaritra dia raha vao manoa systemctl restart networking  na /etc/init.d/networking restart ao amin'ny ssh-n'ny host dia tapaka daholo ny network-n'ny vm rehetra. Tsy misy reset-na network anefa ao amin'ny web interface-n'ny proxmox. Ka raha manova zavatra momba ny reseau izany dia tsy maintsy manao reboot-n'ny host.

Niteraka olana ho ahy io satria izaho tsy te haka ip maro fa ip iray ihany dia avy eo manao proxying. Raha izay anefa dia voatery voakitika foana ny network-n'ny host dia mitranga ilay olana etsy ambony satria manjary tsy maintsy atao reboot foana ny host. Koa farany dia natao tahaka ny voalaza ato. Naka vm iray dia iny no nasiana ip failover. Iny izany no natao karazana gateway dia iny ihany no ovaina sy rebooter-na raha sendra manampy vm.  Ka tahaka izao ny endriky ny interfaces.  

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 178.32.99.187
    netmask 255.255.255.255
    post-up ip route add 188.165.232.254 dev eth0
    post-up ip route add default via 188.165.232.254
    pre-down ip route del default via 188.165.232.254
    pre-down ip route del 188.165.232.254 dev eth0

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
    address 192.168.4.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.4.0
    broadcast 192.168.4.255
    post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.4.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
    post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.4.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE

 

Mila reboot ilay vm vao tafiditra io configuration io.

Fanazavana.

Nampiditra interface alias-n'ilay eth0 dia natao hoe eth0:0 (avy ao amin'ny /etc/network/interfaces no manao an'io fa tsy avy ao amin'ny web-n'ny proxmox) Dia tao no namorona ilay range ip vaovao ho an'ny vm rehetra. Ny lignes roa farany dia mba hahafahan'ny vm mivoaka sy miditra avy amin'ilay ip.

Rehefa mampiditra vm hafa amin'izay dia afaka ato hoe 192.168.4.2/24 ohatra ny ip ary 192.168.4.1 ny gateway.

Momba ny fampidirana vm dia tahaka izao no atao raha tsy izany dia tsy mandeha ny network.

 • Foronina aloha ilay CT (Create CT) fa tsy asiana network
 • Velomina ilay CT 
 • Rehefa velona ilay CT vao mampiditra network 
 • Rebooter-na
 • Raha toa tsy mandeha dia mila jerena hoe inona ny bridge nampiasaina

Mila reboot koa io vm vaovao io vao mihatra ny configuration. Azo hamarinina hoe efa ilay ip.public ve no ip publique amin'ity commande ity

 wget http://ipinfo.io/ip -qO -